Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:25 do 15:00

Przeczytaj, jak przetwarzamy twoje dane

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności oraz ochrony danych osobowych. Każda osoba ma prawo wiedzieć jakie dane pozyskujemy, gdzie je przechowujemy, w jaki sposób z nich korzystamy, w jakim celu, oraz jakie jest ich źródło oraz okres przechowywania.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) uprzejmie informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie z siedzibą w Lesznie przy ul. Niepodległości 66.
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontaktować można się w następujący sposób:
  1. listownie - pod adresem: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
   w Lesznie, ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
  2. telefonicznie - dzwoniąc pod numer 65 526 15 15,
  3. mailowo - pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań PSSE w Lesznie.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane posiada następujące prawa:
  1. wglądu do swoich danych,
  2. zmiany swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia,
  3. wycofania zgody na przetwarzanie danych lub jej ograniczenia,
  4. przeniesienia danych do innego administratora danych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych bezpośrednio mnie dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.)
 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji przez PSSE w Lesznie zadań przewidzianych w ustawach.

 

1. Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie, zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne z 17 lutego 2005 roku, udostępniła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), która jest środkiem komunikacji elektronicznej, służącym przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) na ePUAP umożliwia komunikację elektroniczną pomiędzy obywatelem a jednostką administracji publicznej.

W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego, uwierzytelnionego konta na ePUAP.

Instrukcje dotyczące obsługi ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.

Identyfikator URI konta Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie na ePUAP to:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/PSSELeszno

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie to:
/PSSELeszno/SkrytkaESP

Zasady korzystania

W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach należy:

 • zalogować się na platformie ePUAP,
 • wyszukać profil Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie,
 • wybrać i wypełnić udostępniony formularz oraz podpisać go z użyciem ważnego profilu zaufanego ePUAP lub przy użyciu ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego.

Można także skorzystać z usługi centralnej pisma ogólnego do podmiotu publicznego, w tym celu należy:

 • zalogować się na platformie ePUAP,
 • wybrać zakładkę „Katalog Spraw”, a następnie „Najnowsze usługi centralne”,
 • wybrać z listy usługę „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”,
 • wypełnić udostępniony formularz oraz podpisać go z użyciem ważnego profilu zaufanego ePUAP lub przy użyciu ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego,
 • należy pamiętać, aby w polu „Ustaw/Zmień adresata” wpisać: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie lub PSSELeszno

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 15 MB.

Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Po wysłaniu elektronicznego dokumentu, na adres skrytki odbiorczej użytkownika na ePUAP zostanie wygenerowane automatyczne Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP).

Otrzymanie UPP jest równoznaczne z przyjęciem przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lesznie przesłanego wniosku elektronicznego.

2. Poczta elektroniczna

Dokument elektroniczny podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu można także wysłać na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 15 MB.

Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej traktuje się jako przesyłki złożone w trybie
niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania. Wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument korzystając z ePUAP.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, bezpiecznym podpisem elektronicznym kwalifikowanym certyfikatem.
 2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie akceptuje wszystkie formaty załączników zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
 3. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Kierownictwo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie
lek. wet. Artur Podfigurny

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie

mgr Irena Ojo

Główny Księgowy

mgr Mirosława Paul

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego

mgr Anna Nowacka

 

Przedmiot działalności

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie, realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 • higieny środowiska,
 • higieny pracy w zakładach pracy,
 • higieny procesów nauczania i wychowania,
 • higieny wypoczynku i rekreacji,
 • zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
 • higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
 • w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Wykonywanie powyższych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

 

Zadania i kompetencje

Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Powiatowego Inspektora, w szczególności poprzez:

 1. sprawowanie nadzoru nad warunkami:
  1. higieny środowiska,
  2. higieny pracy w zakładach pracy,
  3. higieny procesów nauczania i wychowania,
  4. higieny wypoczynku i rekreacji,
  5. zdrowotnymi żywności, żywienia oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością i kosmetykami,
  6. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.
 2. wykonywanie czynności kontrolnych.
 3. wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych, w tym wykonywanie badań laboratoryjnych za pomocą posiadanej aparatury i wykorzystywanych metod badawczych w ramach usług zleconych.
 4. prowadzenie działalności przeciwepidemicznej.
 5. prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
 6. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia.
 7. opracowanie ocen i analiz epidemiologicznych oraz stanu higieniczno - sanitarnego.
 8. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych, warunkujących zdrowie ludności.
 9. prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego.
 10. przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia.
 11. przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów.
 12. opracowanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji.
 13. prowadzenie spraw z zakresu statystyki publicznej.
 14. prowadzenie spraw pracowniczych, ekonomiczno - administracyjnych oraz finansowych Powiatowej Stacji.
 15. wykonywanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.

 

Godziny urzędowania

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie pracuje w dni robocze w godzinach:
7:25 - 15:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki od godz. 9:00 - 16:00 w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie przy ul. Niepodległości 66

Kasa czynna od poniedziałku do piątku od 7:30 do 14:00. Płatność tylko i wyłącznie gotówką.

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków:

 1. Dyrektor Powiatowej Stacji, a w przypadku jego nieobecności osoby przez niego wyznaczone przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki od godziny 9:00 do godziny 16:00.
 2. Informacja o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków jest umieszczona w widocznym miejscu w budynku Powiatowej Stacji oraz na stronie internetowej Powiatowej Stacji.
 3. Skargi i wnioski ewidencjonowane są w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków Powiatowej Stacji.
 4. Dyrektor Powiatowej Stacji, po zakwalifikowaniu wpływającego pisma jako skargi lub wniosku, przekazuje je kierownikowi komórki organizacyjnej lub pracownikowi na samodzielnym stanowisku pracy do rozpatrzenia i merytorycznego załatwienia sprawy.
 5. Pracownik komórki organizacyjnej odpowiedzialny za rozpatrzenie skargi lub wniosku przekazuje, podpisaną przez Dyrektora Powiatowej Stacji, odpowiedź na skargę lub wniosek do sekretariatu celem jej wysłania oraz kopię odpowiedzi do wyznaczonej przez Dyrektora Powiatowej Stacji komórki organizacyjnej.
 6. Szczegółowy tryb postępowania przy rejestrowaniu i załatwianiu skarg i wniosków określa odrębna procedura.
 7. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Statuts prawny

 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie jest podmiotem leczniczym, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski.
 2. Obszarem działalności Powiatowej Stacji jest miasto Leszno i powiat leszczyński.
 3. Stacja wpisana jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000023883 prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego.
 4. Statut Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie został wprowadzony Zarządzeniem Nr 345/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2012r.

 

Organizacja - Schemat Organizacyjny

 • Zarządzenie nr 345/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.05.2012 r.w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie - pobierz
 • Statut Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie – pobierz
 • Zarządzenie nr 5/19 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie z dnia 20 maja 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie - pobierz.  Uzasadnienie wprowadzenia nowego regulaminu organizacyjnego - pobierz - oraz regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie - pobierz

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy twoje dane

Ostra choroba zakaźna występująca powszechnie u ptaków, wywołana przez typ A wirusa grypy. Wirusy grypy typu A dzielą się na 16 podtypów H (hemaglutynina) i 9 podtypów N (neuramindaza). Ptasia grypa występuje na całym świecie i wszystkie gatunki ptaków są podatne na zarażenie się wirusem, choć niektóre gatunki są bardziej odporne od innych. Do tej pory zidentyfikowano ponad 140 szczepów wirusa. Większość z nich to odmiany łagodne o niskiej patogenności. Mimo tego znane są dwa szczepy (H5 i H7), które mogą przyczyniać się do dużej śmiertelności wśród drobiu – szczepy o wysokiej patogenności (ang. Highly Pathogenic Avian Influenza, HPAI).

Patogenność (czyli zdolność do wywoływania choroby) wirusów grypy ptaków jest bardzo zróżnicowana – na tej podstawie dzieli się je zasadniczo na 2 grupy:

 • wysoce patogenne wirusy (Highly Pathogenic Avian Influenza – HPAI) – powodują grypę ptaków o ciężkim przebiegu, która jest ostrą chorobą ogólnoustrojową ze śmiertelnością dochodzącą do 100% u ptaków grzebiących (najbardziej wrażliwe są indyki, kury i inne gatunki drobiu grzebiącego). Do tej grupy należą niektóre podtypy H5 (np. H5N1) i H7 (nie wszystkie wirusy tych podtypów są jednak wysoce zjadliwe). Wirusy HPAI mogą się namnażać w całym organizmie gospodarza i uszkadzać narządy ważne dla życia, co jest zwykle przyczyną śmierci.
 • nisko patogenne wirusy (Low Pathogenic Avian Influenza – LPAI) – do tej grupy należą wszystkie podtypy wirusów grypy, w tym również H5 i H7. Wywołują zwykle łagodną postać grypy ptaków z objawami ze strony układu oddechowego i pokarmowego.

Z obecnego stanu wiedzy wynika, że wirusy H5 i H7 zakażają drób wywołując postać nisko patogenną, jednakże krążąc bez przeszkód wśród drobiu mogą ulec mutacji i przekształcić się, zazwyczaj w ciągu kilku miesięcy, w postać wysoce patogenną. Dlatego też obecność wirusa H5 czy H7 u drobiu jest zawsze powodem do zaniepokojenia, nawet jeśli początkowe objawy infekcji są łagodne.

Rola ptaków wędrownych w rozprzestrzenianiu wysoce patogennych wirusów grypy ptaków nie jest jeszcze do końca poznana. Dzikie ptactwo wodne uważane jest za naturalny rezerwuar wszystkich wirusów grypy typu A. Prawdopodobnie już od dawna ptaki dzikie przenosiły wirusy grypy bez wyraźnej szkody. Wiadomo, że przenoszą one także wirusy podtypów H5 i H7, lecz zazwyczaj w nisko patogennej postaci. Istnieją również dane wskazujące na to, że ptaki wędrowne mogą zakazić ptactwo domowe nisko patogennymi wirusami H5 i H7, które następnie mogą ulec mutacji i przekształcić się w postać wysoce patogenną.

Szczepy te zazwyczaj pojawiają się u drobiu, przetrzymywanego w ogromnych, nienaturalnych zagęszczeniach. W tego typu warunkach wirusy mogą poprzez wielokrotne cykle rozwojowe wytworzyć szczepy o nowych genetycznie cechach i bardzo znacznej zjadliwości.

Naturalnym gospodarzem wirusów grypy ptaków jest drób i dzikie ptactwo, ale zdarzają się przypadki przekroczenia bariery gatunkowej i może dochodzić do zakażeń u ssaków. Odnotowano występowanie wirusa także u łaskunów, tygrysów, świni, kotów, psów i ludzi.

Z 16 podtypów H wykrytych u ptaków (H1-H16) zaledwie o trzech (H1,H2,H3) wiadomo, że wywołują pandemie u człowieka. Wirus nie stanowi dużego zagrożenia dla ludzi pod warunkiem przestrzegania zasad higieny. Człowiek może zakazić się wirusem grypy ptaków poprzez bardzo bliski bezpośredni kontakt z zakażonym drobiem, bądź z powierzchniami i przedmiotami zanieczyszczonymi jego odchodami. Bezpośredni kontakt oznacza przenoszenie lub przebywanie w odległości do 1 metra od ptaków, bądź też ich odchodów (ptaki wydalają wirusa z kałem). Jak dotąd najwięcej przypadków zakażenia u ludzi odnotowano na obszarach wiejskich i podmiejskich, gdzie w wielu gospodarstwach utrzymuje się małe stada drobiu, który wędrują swobodnie, czasem wchodząc do domów lub pojawiając się w miejscach, w których bawią się dzieci. Brak jest dowodów na to, że właściwie przyrządzony drób lub jaja mogą być przyczyną zarażenia.

Przypadki infekcji u ludzi notowano głównie przy podtypach H5N1 oraz H7N9 (człowiek może tymi podtypami wirusa zakazić się od zwierząt, nie notowano natomiast infekcji człowiek-człowiek). Naturalnym nosicielem tych wirusów jest migrujące ptactwo wodne, zwłaszcza dzikie kaczki. Naukowcy podejrzewają, że przenosi się on z dzikiego ptactwa na drób domowy, a potem na człowieka. Wszyscy hodowcy drobiu, zwłaszcza posiadający gospodarstwa położone w pobliżu zbiorników wodnych, powinni zachowywać ostrożność i stosować odpowiednie środki ograniczające do minimum kontakt między drobiem a dzikim ptactwem, w szczególności poprzez:

 • zabezpieczenie paszy przed dostępem zwierząt dzikich,
 • niekarmienie drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,
 • stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego.

Wirus ginie w temperaturze 70 °C. W zbiornikach wodnych, często zakażonych przez ptaki wodne, wirus zachowuje zakaźność przez 4 dni w 22 °C i ponad 30 dni w 0 °C.

Ptasia grypa u ludzi wywołuje objawy podobne do tych spowodowanych zwykłą grypą:

 • gorączka,
 • kaszel,
 • ból gardła,
 • bóle mięśni, stawów,
 • zapalenie spojówek,
 • ataksja.

W ciężkich przypadkach może także powodować problemy z oddychaniem oraz prowadzić do zapalenia płuc.

Wykryty na terenie Niemiec podtyp wirusa ptasiej grypy - H5N8 należy do szczepów zjadliwych dla ptaków ale stwarza niewielkie zagrożenie dla człowieka.

Żródło:
http://gis.gov.pl/zdrowie/choroby-zakazne/292-grypa-ptakow
http://gis.gov.pl/images/ep/grypa_ptak%C3%B3w/faq_grypy_ptakow.pdf
https://www.wetgiw.gov.pl/694---kategoria_komunikaty-prasowe-i-aktualnosci---komunikat-glownego-lekarza-weterynarii-w-sprawie-wystapienia-wysoce-zjadliwej-grypy-ptakow-hpai-podtypu-h5n8-u
http://www.piw.poznan.pl/pliki/WYSOCE%20ZJADLIWA%20GRYPA%20PTAK%C3%93W_0.pdf
Brydak L.B. : Grypa- pandemia grypy mit czy realne zagrożenie?, 2008.

Opracowała: Anna Świdzińska

Warto sprawdzić:

Serwis Kąpieliskowy

dopalacze

„Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”

zaszczep w sobie chec szczepienia

swiss

aids gov

 narodowy program ochrony antybiotykow

badzmy zdrowi

epuap pca wuw wbizk iziz gis Służba Cywilna pzh wiw wios mz WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU
niepodlegla 100 lecie

Mapa zagrożeń

mapa zagrozen

Archiwum

archiwum

Zadzwoń do nas

Telefon:
65 526 15 15, 65 526 21 97
Fax:
65 526 21 41

PSSE w Lesznie

Adres
ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno
Dane identyfikacyjne
NIP: 697-10-25-879
REGON: 410-390-570