Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:25 do 15:00

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie

Kierownictwo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie
lek. wet. Artur Podfigurny

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie

mgr Irena Ojo

Główny Księgowy

mgr Mirosława Paul

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego

mgr Anna Nowacka

 

Przedmiot działalności

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie, realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 • higieny środowiska,
 • higieny pracy w zakładach pracy,
 • higieny procesów nauczania i wychowania,
 • higieny wypoczynku i rekreacji,
 • zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
 • higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
 • w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Wykonywanie powyższych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

 

Zadania i kompetencje

Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Powiatowego Inspektora, w szczególności poprzez:

 1. sprawowanie nadzoru nad warunkami:
  1. higieny środowiska,
  2. higieny pracy w zakładach pracy,
  3. higieny procesów nauczania i wychowania,
  4. higieny wypoczynku i rekreacji,
  5. zdrowotnymi żywności, żywienia oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością i kosmetykami,
  6. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.
 2. wykonywanie czynności kontrolnych.
 3. wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych, w tym wykonywanie badań laboratoryjnych za pomocą posiadanej aparatury i wykorzystywanych metod badawczych w ramach usług zleconych.
 4. prowadzenie działalności przeciwepidemicznej.
 5. prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
 6. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia.
 7. opracowanie ocen i analiz epidemiologicznych oraz stanu higieniczno - sanitarnego.
 8. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych, warunkujących zdrowie ludności.
 9. prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego.
 10. przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia.
 11. przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów.
 12. opracowanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji.
 13. prowadzenie spraw z zakresu statystyki publicznej.
 14. prowadzenie spraw pracowniczych, ekonomiczno - administracyjnych oraz finansowych Powiatowej Stacji.
 15. wykonywanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.

 

Godziny urzędowania

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie pracuje w dni robocze w godzinach:
7:25 - 15:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki od godz. 9:00 - 16:00 w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie przy ul. Niepodległości 66

Kasa czynna od poniedziałku do piątku od 7:30 do 14:00. Płatność tylko i wyłącznie gotówką.

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków:

 1. Dyrektor Powiatowej Stacji, a w przypadku jego nieobecności osoby przez niego wyznaczone przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki od godziny 9:00 do godziny 16:00.
 2. Informacja o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków jest umieszczona w widocznym miejscu w budynku Powiatowej Stacji oraz na stronie internetowej Powiatowej Stacji.
 3. Skargi i wnioski ewidencjonowane są w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków Powiatowej Stacji.
 4. Dyrektor Powiatowej Stacji, po zakwalifikowaniu wpływającego pisma jako skargi lub wniosku, przekazuje je kierownikowi komórki organizacyjnej lub pracownikowi na samodzielnym stanowisku pracy do rozpatrzenia i merytorycznego załatwienia sprawy.
 5. Pracownik komórki organizacyjnej odpowiedzialny za rozpatrzenie skargi lub wniosku przekazuje, podpisaną przez Dyrektora Powiatowej Stacji, odpowiedź na skargę lub wniosek do sekretariatu celem jej wysłania oraz kopię odpowiedzi do wyznaczonej przez Dyrektora Powiatowej Stacji komórki organizacyjnej.
 6. Szczegółowy tryb postępowania przy rejestrowaniu i załatwianiu skarg i wniosków określa odrębna procedura.
 7. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Statuts prawny

 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie jest podmiotem leczniczym, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski.
 2. Obszarem działalności Powiatowej Stacji jest miasto Leszno i powiat leszczyński.
 3. Stacja wpisana jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000023883 prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego.
 4. Statut Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie został wprowadzony Zarządzeniem Nr 345/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2012r.

 

Organizacja - Schemat Organizacyjny

 • Zarządzenie nr 265/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.06.2020 r.w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie - pobierz
 • Statut Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie – pobierz
 • Zarządzenie nr 17/20 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie z dnia 21 sierpnia 2020r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie - pobierz.  Uzasadnienie wprowadzenia nowego regulaminu organizacyjnego - pobierz - oraz regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie - pobierz

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy twoje dane

 

Miasto i powiat

 • nadzór epidemiologiczny: 33
 • kwarantanna domowa: 1016
 • izolacja domowa: 375
 • izolatorium zbiorowe: 0
 • hospitalizowani: 7
 • potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim: 382
 • zgony: 6
 • liczba ozdrowieńców: 174
 • liczba decyzji za złamanie kwarantanny: 4 (łączna kwota 20 000 zł)

Ostatnia aktualizacja:
23.10.2020r. godz. 12:00

INFOLINIA!!!

+48 222 500 115

Całodobowa infolonia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia

Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi

epuap pca wuw wbizk iziz gis Służba Cywilna pzh wiw wios mz WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU
niepodlegla.gov.pl

Mapa zagrożeń

mapa zagrozen

Archiwum

archiwum

PSSE w Lesznie

Adres
ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno
Dane identyfikacyjne
NIP: 697-10-25-879
REGON: 410-390-570